• 0 (486) 551-2012

  • Bilgi & Destek

İLAN

İDİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.İhaleyi Yapan Kurum : İdil Belediyesi

Tebligat Adresi :Yukarı Mahalle İnönü Caddesi No:42 Kültür Merkezi İdil Belediyesi İdil/ Şırnak

2. İHALE KONUSU, ŞEKLİ VE SÜRESİ: İdil Belediyesi mücavir alanı içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut minibüs hatları 18/10/2019 tarih  ve2019/59 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden, aşağıda belirtilen güzergâhlarda toplam 10 adet Şehir içi D plaka 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü İle satılacaktır.

1.Güzergah Kalkış:Aşağı Mahalle İdil İmam Hatip Ortaokulu-İdil Devlet Hastanesi Önü-Yeni, Mahalle 146.Sokak Girişi(137.Sokak-138.Sokak-Bostancı Caddesi-Alanya Caddesi Güzergahı)- Aile Çay Bahçesi -Eski Belediye Önü-Mezarlık Durağı(Belediye Caddesi-11.Cadde-Dirsekli Caddesi-Alanya Caddesi Güzergahı)-Aşiti Parkı Önü-Pınar Caddesi ve Yurt Caddesi Kavşağı-Anadolu Lisesi Önü-2.Etap TOKİ(216 Konut). Dönüş aynı güzergah.(İhtiyaç 5 adet Araç D Plaka Hat).

2.Güzergah Kalkış:1.Etap TOKİ-Saat Kulesi-Öğretmen Evi Önü-PTT Önü-Kuvai Milliye Caddesi Giriş-Atakent Mahallesi 447.Sokak Girişi(Abdi İpekçi Caddesi-Adile Naşit Caddesi-Pınar Caddesi Güzergahı)- Yurt Caddesi Pınar Caddesi Kesişimi(Yurt Caddesi-Çiller Caddesi-Pınar Caddesi Güzergahı)-Atatürk Caddesi Pınar Caddesi Kesişimi(Atatürk Caddesi-Adile Naşit Caddesi Güzergahı)- Kapalı Spor Salonu(351.Sokak Girişi-Su Deposu Caddesi-544.Sokak-361.Sokak-362.Sokak-360.Sokak-342.Sokak-Su Deposu Caddesi-351.Sokak Güzergahı)-Miroğlu Otel Kavşağı-15 Temmuz Parkı-3.Etap TOKİ(126 Konut)-Mesire Alanı(1 Nisan-31 Ekim tarihleri arası). Dönüş aynı güzergah üzerinde olup ancak Hükümet caddesi tek yön olduğundan Kuvai Milliye Caddesi girişinden Alanya Caddesine bağlanıp Saat kulesinden 1.Etap TOKİ’ye gidecektir. (İhtiyaç 5 adet Araç D Plaka Hat).

 

3. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ: Satış İhalesi 26/03/2020Perşembe günü saat 10.00’da başlayarak 15’er dakika ara ile İdil Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

HAT GÜZERGÂHI

HAT NO

MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

%3

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1. Nolu Güzergah 73 D 1500 100.000.-TL 3.000.-TL 26/03/2020 10.00
73 D 1501 100.000.-TL 3.000.-TL 26/03/2020 10.15
73 D 1502 100.000.-TL 3.000.-TL 26/03/2020 10.30
73 D 1503 100.000.-TL 3.000.-TL 26/03/2020 10.45
73 D 1504 100.000.-TL 3.000.-TL 26/03/2020 11.00
2. Nolu Güzergah 73 D 1505 100.000.-TL 3.000.-TL 26/03/2020 11.15
73 D 1506 100.000.-TL 3.000.-TL 26/03/2020 11.30
73 D 1507 100.000.-TL 3.000.-TL 26/03/2020 11.45
73 D 1508 100.000.-TL 3.000.-TL 26/03/2020 12.00
73 D 1509 100.000.-TL 3.000.-TL 26/03/2020 12.15

 

5. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin Hatların Satış şartnamesini İdil Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 250.00-TL(İkiyüzelli) ücret karşılığında satın alabilirler.

6. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

  1. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 250.00-TL(İkiyüzelli) bedel karşılığında Belediyemiz Yazı İşleriMüdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için İdil Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden veya (486) 5512012 ( dahili 22) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
  2. İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

2.1-Kanuni ikametgâhı olması.

2.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

2.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

2.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

 

   a) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

  b)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  c) Ortakgirişimolmasıhalindeortakgirişimioluşturangerçekveyatüzelkişilerin her birinin (a) ve (b)'dekiesaslaragöre Temin edecekleribelge,

2.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a)Gerçekkişiolmasıhalinde, notertasdikliimzabeyannamesi,

b)Tüzelkişiolmasıhalinde, ilgisinegöretüzelkişiliğinortakları, üyeleriveyakurucularıiletüzelkişiliğinyönetimindekigörevlileribelirten son durumugösterirTicaretSicilGazetesi, bubilgilerintamamınınbirTicaretSicilGazetesindebulunmamasıhalinde, bubilgilerintümünügöstermeküzereilgiliTicaretSicilGazeteleriveyabuhususlarıgösterenbelgeleriletüzelkişiliğinnotertasdikliimzasirküleri,

c) Ortakgirişimolmasıhalindeortakgirişimioluşturangerçekveyatüzelkişilerin her birinin (a) ve (b)'dekiesaslaragöre Temin edecekleribelge,

2.6-İstekliler Adina vekaleteniştirakediliyorise, istekli Adina tekliflebulunacakkimselerinvekaletnameleriilevekaleteniştirakedeninnotertasdikliimzasirkülerivermesi,

2.7- Geçiciteminat (tahminimuhammenbedelin % 3’ ü oranındayatırdığınadairmakbuz

2.8- İsteklilerinortakgirişimolmasıhalinde, notertasdikliOrtakGirişimBeyannamesiileortaklarcaimzalananOrtaklıkSözleşmesivermesi.

2.9- İdilBelediyesineborcuolmadığınadairbelge, (bubelge Mali HizmetlerMüdürlüğünebağlıTahakkukServisindenteminedilecektir).

2.10- 2886 SayılıDevletİhaleKanunagörecezalıolmadığınadairbelge (İsteklininyazılı taahhütü),

2.11- Bu işinİhaleŞartnamesiveeklerinin satın alındığınadairalındıbelgesi,

2.12- İhaleye katılacak olan isteklilerin istenilen belgeleri 26.03.2020Perşembe günü (ihale günü) saat 10.00’akadar İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) dosyalarını teslim etmek gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez).

7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

8-İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhale 2886 Sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

                       

                                                                                              İdil Belediye Başkanlığı