• 0 (486) 551-2012

  • Bilgi & Destek

İLAN

İDİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ VE SÜRESİ: İdil Belediyesi mücavir alanı içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut minibüs hatları 18/10/2019 tarih 2019/59 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden, aşağıda belirtilen güzergâhlarda toplam 20 adet 17+1 minibüs Şehir içi D plaka 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü İle satılacaktır.

1.Güzergah Kalkış: Aşağı Mahalle İdil İmam Hatip Ortaokulu-İdil Devlet Hastanesi Önü-Yeni, Mahalle 146.Sokak Girişi(137.Sokak-138.Sokak-Bostancı Caddesi-Alanya Caddesi Güzergahı)- Aile Çay Bahçesi -Eski Belediye Önü-Mezarlık Durağı(Belediye Caddesi-11.Cadde-Dirsekli Caddesi-Alanya Caddesi Güzergagı)-Aşiti Parkı Önü-Pınar Caddesi ve Yurt Caddesi Kavşağı-Anadolu Lisesi Önü-2.Etap TOKİ(216 Konut). Dönüş aynı güzergah.(İhtiyaç10 adet Araç D Plaka Hat).

2.Güzergah Kalkış: 1.Etap TOKİ-Saat Kulesi-Öğretmen Evi Önü-PTT Önü-Kuvai Milliye Caddesi Giriş-Atakent Mahallesi 447.Sokak Girişi(Abdi İpekçi Caddesi-Adile Naşit Caddesi-Pınar Caddesi Güzergahı)- Yurt Caddesi Pınar Caddesi Kesişimi(Yurt Caddesi-Çiller Caddesi-Pınar Caddesi Güzergahı)-Atatürk Caddesi Pınar Caddesi Kesişimi(Atatürk Caddesi-Adile Naşit Caddesi Güzergahı)- Kapalı Spor Salonu(351.Sokak Girişi-Su Deposu Caddesi-544.Sokak-361.Sokak-362.Sokak-360.Sokak-342.Sokak-Su Deposu Caddesi-351.Sokak Güzergahı)-Miroğlu Otel Kavşağı-15 Temmuz Parkı-3.Etap TOKİ(126 Konut)-Mesire Alanı(1 Nisan-31 Ekim tarihleri arası). Dönüş aynı güzergah. (İhtiyaç10 adet Araç D Plaka Hat).

 

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ: Satış İhalesi 13/02/2020 Perşembe günü saat 10.00’da başlayarak 15’er dakika ara ile İdil Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

 

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

       İstekliler, ihaleye ilişkin Hatların Satış şartnamesini İdil Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 250.00-TL(İkiyüzelli) ücret karşılığında satın alabilirler.

 

5. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

  1. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 250.00-TL(İkiyüzelli) bedel karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için İdil Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden veya (486) 551 20 12 ( dahili 22) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
  2. İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

5.1- Kanuni ikametgâhı olması.

5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

   a) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

  b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre Temin edecekleri belge,

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

  a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre Temin edecekleri belge,

5.6-İstekliler Adina vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli Adina teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında yatırdığına dair makbuz

5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi.

5.9- İdil Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Tahakkuk  Servisinden temin edilecektir).

5.10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı taahhütü),

5.11- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

 

5.12- İhaleye katılacak olan isteklilerin istenilen belgeleri 13.02.2020 Perşembe günü (ihale günü) saat 10.00’a kadar İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) dosyalarını teslim etmek gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez).

6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7- İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhale 2886 Sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

                       

                                                                                                     İdil Belediye Başkanlığı

                                                                                                           

(2)